A tájékoztatás iránti kérelem benyújtható:

 

Írásban a következő címre:

Felnőttek szociális szolgáltatások otthona Nagymegyer, Ižop – Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder
telefonon: 031/5552197
elektronikusan: e-mailben a címre

A közpénzekkel való gazdálkodásról, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat (TTSK) vagyonkezeléséről, a tartalomról, a teljesítményről és a megkötött szerződés alapján végzett tevékenységekről szóló információkhoz való ingyenes hozzáférés rendje és köre.

 

Az információ hozzáférhetővé tételére irányuló kérelem benyújtásának módjai:

Írásban - postai úton a következő címre: DSSpD vo  Veľkom Mederi, Ižop - Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder
Írásban személyes előterjesztéssel - munkaidőben: Hétfőtől -  Péntekig 7:00-15:00 óráig. Szóban - személyesen hétköznapokon: Adminisztrációs épületben
Telefonon - hétköznap a 031/555 21 97-es számon
E-mailben -   címre

A kérelemben egyértelműnek kell lennie:

 • hogy az intézet felé irányul, azaz a DSSpD vo Veľkom Mederi Ižop – pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder
 • kérelmező neve, vezetékneve, vagy cégneve, lakóhelye vagy székhelye
 • mely információkra vonatkozik a kérelem (a kért információ lehető legpontosabb meghatározása),
 • milyen információszolgáltatási módot javasol a kérelmező:
 • szóban
 • telefonon
 • levélben
 • emailben
 • személyes átvétellel
 • az iratbetekintéssel, ideértve a másolat vagy nyilatkozattétel lehetőségét is
 • ha az információt a kérelmező által meghatározott módon nem lehet hozzáférhetővé tenni, a Nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona más módon is megállapodik a kérelmezővel az információ rendelkezésre bocsátásának más módjáról
 • a vak vagy gyengénlátó kérelmező számára az információ hozzáférhetővé tételének elérhető formája a Braille-írással vagy nagyított betűtípussal írt információ,

vak személy a kérelem benyújtásakor bemutatja a súlyosan fogyatékos állampolgári igazolvány piros övvel ellátott másolatát, melynek hátoldalán a fogyatékosság típusa „Vak-vak” van feltüntetve. A látássérült személy a kérelem benyújtásakor benyújtja a súlyosan fogyatékos állampolgári igazolvány másolatát

 • ha a kérelmező nem rendelkezik a Nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona előírt követelményeivel, haladéktalanul felhívja a kérelmezőt a hiányos kérvény kitöltésére a megadott határidőn belül, amely nem lehet hosszabb hét napnál. A kérelmezőt a kiegészítés elkészítésének módjáról is tájékoztatja. Ha az intézet kérése ellenére a kérelmező nem tölti ki a kérelmet, és az információ e hiányosság miatt nem tehető hozzáférhetővé, a Nagymegyeri intézet elhalasztja a kérelmet
 • Nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona kérésére írásban visszaigazolja a pályázat benyújtását, és bejelenti az információ rendelkezésre bocsátásáért fizetendő várható összeget.

 

A kérelem továbbítása

Ha a Nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona, amelyhez a megkeresés irányul, nem rendelkezik a szükséges információkkal, és ha tudomása van arról, hogy hol szerezhető be a kért információ, a kérést a kézbesítéstől számított öt napon belül továbbítja, annak a kötelezett személynek, aki a szükséges információval rendelkezik, ellenkező esetben a kérelmet határozattal elutasítja.

A Nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona haladéktalanul értesíti a jelentkezőt a továbbított pályázatról.

A kérelem feldolgozási határideje azon a napon kezdődik újra, amikor a kötelezett a továbbított megkeresést kézhez vette.

Az információk nyilvánosságra hozatalának köre

A 211/2000 törvény értelmében a 2§-a alapján  információszabadságáról hatálya alá tartozó személyek, akik: állami hatóságok, önkormányzatok, jogi személyek és természetes személyek, akikre a törvény a közigazgatás területén a természetes vagy jogi személyek jogairól és kötelezettségeiről való döntés jogkörét bízza: az információszabadságról szóló törvény 5. §-ának megfelelően, amelyhez tartoznak:

 • információk a Nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona létrehozásáról, ideértve annak jogait, hatásköreit és a szervezeti felépítés leírását
 • információk a kérelem benyújtásának helyéről és módjáról,
 • információk a nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona -eljárásról az információigénylés feldolgozása során, beleértve a betartandó határidőket
 • azon szabályzatok, utasítások és utasítások áttekintése, amelyek szerint a nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona eljár és döntéseket hoz, vagy amelyek szabályozzák a jogi személyek és természetes személyek jogait és kötelezettségeit a Nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona- val kapcsolatban,
 • az elvégzett adminisztratív tevékenységekért fizetendő adminisztratív díjak tarifatáblázata,
 • díjszabás az információ rendelkezésre bocsátásáért.

A pályázat feldolgozásának határideje

A Nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona az információhoz való hozzáférés iránti kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 8 munkanapon belül, illetve a kérelem hiányosságainak megszüntetésétől, de legkésőbb 15 munkanapon belül feldolgozza, ha az információt a vak személy számára hozzáférhető formában hozzáférhetővé teszik.

Végzések

 • Amennyiben a Nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona a kérelmezőnek a szükséges mértékben és módon tájékoztatást ad, úgy az ügyiratba vétellel dönt. Ezt a határozatot nem kézbesítették, ellene fellebbezésnek nincs helye.
 • Ha a Nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona részben sem tesz eleget a kérésnek, írásos határozatot ad ki. Nem hoz határozatot, ha a kérelmet elhalasztották.
 • Ha a Nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona a kérelem feldolgozásának határidején belül nem ad tájékoztatást, és nem hoz határozatot az információ rendelkezésre bocsátásáról, úgy vélhető, hogy a tájékoztatást megtagadó határozatot hozott.

Opravné prostriedky

Jogorvoslatok

 • A Nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona tájékoztatását elutasító határozata ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthonába nyújtják be, amely kiadta vagy ki kellett volna adnia a határozatot.
 • A nagyszombati önkormányzat dönt a Nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona határozata elleni fellebbezésről.
 • A nagyszombati önkormányzat a fellebbezésről a nagymegyeri DSS fellebbezés kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt.
 • Ha a fellebbviteli szerv ezen határidőn belül nem hoz határozatot, úgy kell tekinteni, hogy a fellebbezést elutasító és a megtámadott határozatot megerősítő határozatot hozott; a határozat kibocsátásának határidejét követő második nap e határozat kézbesítésének napjának minősül.
 • A kérelmet elutasító határozat a polgári perrendtartás szerinti bírósági eljárásban felülbírálható.

A fellebbezésből egyértelműen ki kell derülnie:

 • aki a fellebbezést benyújtja (a kérelmező neve, vezetékneve és címe vagy cégneve és székhelye),
 • milyen ügyben (mely határozat ellen irányul: szám, kiadás dátuma, eljárás tárgya, ügyiratszám),
 • mit javasolnak (fontos, hogy az előterjesztésből egyértelműen kiderüljön, hogy a kérelmező elégedetlen a kiadott határozattal, és jogorvoslatot kér)
 • kérelmező aláírása.

Az információhoz való hozzáférés korlátozása

A Nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona nem tesz elérhetővé a következőkkel kapcsolatos információkat:

 • Minősített információk védelme
 • A személyiség és a személyes adatok védelme
 • Az üzleti titok védelme
 • Az információhoz való hozzáférés további korlátozásai a 211/2000 törvény 11. §-a alapján.
 • A minősített tények listája
 • Válságkezelési terv
 • Védett személyek védelme (Tanúvédelmi dokumentáció)

Költségtérítési ütemterv

 • Nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona a 21. § bek. törvény 1. -a. 211/2000 az információhoz való szabad hozzáférésről és egyes törvények módosításáról díjszabást ad ki az információ hozzáférhetővé tételének költségeire.
 • A tájékoztatás ingyenes, melyre a tájékoztatás elkészítésével és elküldésével kapcsolatos anyagköltség összesen nem haladta meg az 1,65 eurót.
 • Az információ hozzáférhetővé tételének anyagi költségeinek megtérítését a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának 2. sz. 481/2000 törvény az információ hozzáférhetővé tételével kapcsolatos költségek fizetésének részleteiről, ezen költségek összegeként:
 • műszaki adathordozók, különösen hajlékonylemezek, CD-k beszerzése, a szükséges információkról másolatok készítése különösen irodai papírra, csomagolás beszerzése, kiemelten postaköltségre.
 • A kérelmező az információk rendelkezésre bocsátásával járó költségeket a pénztárnál, készpénz nélküli átutalással a Nagymegyeri Felnőttek Szociális Otthona számlájára vagy postai utalvány útján fizeti.