Úhradu za poskytovanú sociálnu službu poskytovateľ sociálnej služby určuje prijímateľovi sociálnej služby

podľa zákona č. 448/2008 Z. z.  a Všeobecne záväzného nariadenie Trnavského samosprávneho kraja

č. 30/2014 schváleného uznesením zastupiteľstva TTSK č. 146/2014/08 zo dňa 17.12.2014

Celková suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení v príslušnom kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu výšok súm úhrad za stravovanie, ubytovanie, za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby

a za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva za príslušný kalendárny mesiac.

CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY :

Ubytovanie : 30 – 49 Euro/mesiac

Stravovanie : 105,60 – 129,60 Euro/mesiac

Upratovanie, pranie, údržba šatstva a bielizne, žehlenie : 75 – 90 Euro/mesiac

Celková suma za poskytnutú sociálnu službu : 210,60 – 268,60 Euro/mesiac

 

Cenník služieb poskytovaných nad rámec zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb :

Pedikérske služby : 3 Euro

 

Strihanie, holenie : - podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa