Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť PSS. PSS je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý. Každý zamestnanec svojou službou, postojom, prácou vyjadruje prvoradý záujem o PSS. Politika kvality v Domove sociálnych služieb pre dospelých (DSS) predstavuje systematickú starostlivosť o poskytovanú sociálnu službu, ktorá napĺňa znaky vysokej kvality, uspokojuje špecifické požiadavky personálu a maximalizuje prospech pre klienta.

            Zavedenie kvality do sociálnej starostlivosti je náročné a dlhodobé a preto vedenie DSS neustále sleduje spokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb – odborných činností, obslužných činností, sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a ošetrovateľskej starostlivosti.

            Hlavným cieľom DSS  je svojou činnosťou dosahovať trvalé uznanie zariadenia. Vďaka svojim doterajším výsledkom má naše zariadenie všetky predpoklady na dobré fungovanie.

            Naše zariadenie je poskytovateľ sociálnych služieb s dobrým imidžom v Trnavskom kraji aj v širšom regióne, ktorý udržuje partnerské vzťahy s podobnými organizáciami v celej Slovenskej republike a aj v zahraničí. Ambíciou DSS je zostať v regióne naďalej uznávaným poskytovateľom sociálnych služieb..

            Zabezpečovanie kvality – uspokojovanie potrieb personálu a klientov je prvoradou povinnosťou každého zamestnanca zariadenia. Vedenie zariadenia pestuje vzťah osobnej cti a zainteresovanosti personálu ku kvalite.

            Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu poskytovanej služby, môžu byť v zariadení vykonávané iba kompetentným a plne kvalifikovaným personálom. Každý zamestnanec zariadenia je zodpovedný predovšetkým za kvalitu svojej činnosti.

            Neustále a všestranné vzdelávanie zamestnancov všetkých úrovní umožňuje zachytiť súčasný trend zvyšovania spôsobilosti k dosahovaniu požadovanej kvality. Preto si všetci zamestnanci nepretržite a plánovite zvyšujú svoju kvalifikáciu a dokazujú to predpísaným kreditným systémom alebo certifikátmi, osvedčeniami

 

            Na komplexné riadenie kvality sa zaviedol systém procesného riadenia. Dokumentovaný systém riadenia kvality je založený na najmodernejších znalostiach z oblasti riadenia kvality a pravidelného hodnotenia dosiahnutej úrovne tak, aby spĺňal požiadavky kladené na systém riadenia kvality v zmysle platnej legislatívy.