Podmienky prijatia občanov do Domova sociálnych služieb pre dospelých vo VeľkomMederi

 

 

Podmienky prijatia občana do Domova sociálnych služiebupravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej zákon o sociálnych službách).

Podľa uvedeného zákona všeobecne obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a tiež zabezpečuje právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. Preto ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v DSS voVeľkom Mederi, je nutné, aby podal písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy. Túto žiadosť podáva na vyšší územný celok alebo priamo nášmu zariadeniu.

Domov sociálnych služieb vo Veľkom Mederi poskytuje sociálne služby podľa § 38 zákona o sociálnych službách, a to fyzickej osobe, na neurčitý čas, do dovŕšeniadôchodkového veku a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň jej odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

 

Postup pri prijímaní klientov do Domova sociálnych služieb pre dospelýchvo Veľkom Mederi

 

Ak máte záujem umiestniť seba, alebo vášho príbuzného v našom zariadení, je potrebné postupovať v súlade so zákonom o sociálnych službách a to postupom, ktorý je platný od 1.1.2014.

Pre lepšiu orientáciu Vám poskytneme nasledovné informácie. Rozhodujúci je trvalý pobyt a aktuálny zdravotný stav žiadateľa.

Záujemca musí požiadať o:

  • Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  • Vydanie posudku a rozhodnutia VÚCo odkázanosti na sociálnu službu.

 

Tlačivá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a iné potrebné tlačivánájdete na webovej stránke www .trnava-vuc.sk. Žiadosti sa podávajú na príslušnom samosprávnom kraji, odbor sociálnychslužieb a zdravotníctva.

Na základe týchto žiadostí prebehnú nasledujúce kroky:

1.       

KROK: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana.

K posudzovaniu potrebujete:

1/ Tlačivo „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, v ktorej vypíšete všetky body a podpíšete ju.

2/ Súčasťou „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ je:

a)   

„Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa vyjadrí Váš obvodný lekár. POZOR, aby tlačivo podpísal a potvrdil alebo

b)  

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, ktorý taktiež vyplní, potvrdí a podpíše Váš obvodný lekár.

V prípade, ak v zdravotnej dokumentácii máte doklad od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, výpovedný o Vašom nepriaznivom zdravotnom stave – nie starší ako 6mesiacov – (vyšetrenia lekára, prepúšťacia správa z hospitalizácie v nemocnici), môžete tento doklad prefotiť a priložiť k tlačivu „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. V tom prípade nepotrebujete priložiť: bod 2a) „Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“. Táto fotokópia ich plne nahrádza.

3/ Takto pripravenú „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ zašlete na adresu VÚC.

Na základe tejto „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude u Vás vykonaný sociálny prieskum, čo poslúži ako podklad na vypracovanie sociálneho posudku a posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ vám bude následne zaslané z VÚC.

4/ Do 30 dní od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu z VÚCsi dáte potvrdiť právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ a to osobne na VÚCalebo poštou.

 

2.       

KROK: PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

K uzatvoreniu zmluvy v DSS vo Veľkom Mederipotrebujete:

1/ „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“

Túto žiadosť si môžete podať priamo do nášho zariadenia sociálnych služieb alebo na VÚC.

2/ Ku „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb“ predložíte:

a)   

právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydané VÚC na základe vašej žiadosti.

b)  

Potvrdenie o príjme – za predchádzajúci kalendárny rok (kópiu rozhodnutia o poberaní dôchodku zo sociálnej poisťovne).

c)   

Doklady o majetkových pomeroch – List vlastníctva, Kúpno-predajnú zmluvu.

d)  

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely úhrady sociálnych služieb.

e)   

Občiansky preukaz, zdravotný preukaz poistenca, zdravotnú kartu.

f)    

Vyjadrenie lekára – Vyšetrenie o bez infekčnosti –vylúčenie prenosných chorôb (krv, moč, výtery a RTG pľúc).

g)   

Vyjadrenie lekára – psychiatra o vhodnosti kolektívneho spolunažívania (bez prejavov agresie).

h)   

Kontakty na príbuzných.

i)     

Osobné veci podľa priloženého zoznamu.

 

3.       

KROK: EVIDENCIA V PORADOVNÍKU

prípade, že v našom zariadení nie je voľné miesto, je možné Vás zaradiť do  Evidencie čakateľov na umiestnenie do DSS vo Veľkom Mederi.

Vedenie  evidenciečakateľov

1.     

Zariadenie sociálnych služieb vo Veľkom Mederi  vedie evidenciu čakateľov na poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách.

2.     

Podrobnosti a podmienky prijímania a predvolávanie z evidenciečakateľov upravujú zásady prijímania a predvolávania do zariadenia sociálnych služieb.

3.     

Žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb sú do evidenciečakateľov zaraďovaní v prípade, ak v zariadení sociálnych služieb nie je voľné miesto.

4.     

Žiadosti sú do evidencie zaraďované podľa poradia v akom boli do zariadenia sociálnych služieb doručené a podľa druhu poskytovanej sociálnej služby.

5.     

Zariadenie sociálnych služieb vo Veľkom Mederi  predvoláva žiadateľov z evidencie čakateľov na základe uvedených kritérií:

1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa. Zákon o sociálnych službách v § 8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bezodkladne mimo poradia pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie vážne ohrozené. Napr. bývanie na samote a vysoký vek žiadateľa, imobilita, ktorá spôsobuje neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby a sociálna osamelosť, nepriaznivé poveternostné podmienky najmä zima a hmotná núdza žiadateľa, a iné. Naliehavosť situácie môže ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej starostlivosti (nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na mieste povereným pracovníkom  DSS vo Veľkom Mederi.

2. kritérium: poradie žiadateľa v evidenciíčakateľov. Žiadosti žiadateľov sú vybavované v poradí, v akom boli do DSS vo Veľkom Mederi doručené. Vždy s ohľadom na ďalšie kritériá, ktoré sú pre prijatie na konkrétnu izbu rozhodujúce.

3. kritérium: zdravotný stav žiadateľa. Z prevádzkových dôvodov sú klienti DSS vo Veľkom Mederiumiestňovaní na jednotlivé izby podľa toho, do akého druhu sociálnej starostlivosti sú zaradení . O prijatí do DSS rozhoduje riaditeľ, sociálny pracovník zariadenia.

 

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť z internetu, prípadne Vám ich aj s vysvetlením poskytneme v našom zariadení sociálnych služieb.

 

V prípade, že počas vybavovania potrebných náležitostí si budete potrebovať overiť správnosť pochopenia týchto inštrukcií, alebo budeme mať iné pochybnosti alebo otázky, kontaktujte nás prosím na nasledovných telefónnych číslach:

 

0903408916

 

riaditeľ

031/555 21 97

 

sociálna pracovníčka

 

V pracovných dňoch v dobe od 09.00 – 15.00 h