KLIENTOM POSKYTUJEME ODBORNÉ A OBSLUŽNÉ ČINNOSTI ČINNOSTI POSKYTOVANÉ V ZARIADENÍ PODĽA ZÁKONA 448/2008 O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Odborné činnosti :

Základné sociálne poradenstvo

Špecializované sociálne poradenstvo

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Sociálna rehabilitácia

Ošetrovateľská starostlivosť

Rozvoj pracovných zručností

Obslužné činnosti :

Ubytovanie

Stravovanie

Upratovanie

Pranie

Žehlenie

Údržba bielizne, šatstva a poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch

Ďalšie činnosti :

Príprava stravy, výdaj stravy a výdaj potravín

Vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

Poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvy

Úschova cenných vecí

Záujmová činnosť

Poskytovanie prepravy