Poskytované služby

KLIENTOM POSKYTUJEME ODBORNÉ A OBSLUŽNÉ ČINNOSTI ČINNOSTI POSKYTOVANÉ V ZARIADENÍ PODĽA ZÁKONA 448/2008 O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

-Odborná činnosť a zaopatrenie

-Základné sociálne poradenstvo

-Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

-Sociálna rehabilitácia

-Rozvoj pracovných zručností

-Bývanie

-Stravovanie 

-Rehabilitačná a rekreačná činnosť

-Kultúrna činnosť

-Vzdelávanie

-Záujmová činnosť

                                                                              

 

                                            

V systéme komplexnej starostlivosti sú zahrnuté najmä tieto činnosti :

-Ekonomicko – prevádzková činnosť

-Výchovná činnosť

 -Liečebno – prevádzková činnosť