Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

písomne na adresu:
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop – pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder
telefonicky: 031/5552197
elektronicky: e-mailom na adresu: 
 dssvmeder@zupa-tt.sk

Postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom TTSK o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy

Miesto a spôsob získania informácií

Žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov vybavuje za Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop – pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder, Administratívna budova, telefón: 031/5552197, e-mail: dssvmeder@zupa-tt.sk .

Spôsoby podania žiadosti o sprístupnenie informácií:

Písomne – prostredníctvom pošty na adresu: DSS vo Veľkom Mederi, Ižop – pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder
Písomne osobným podaním - v úradných hodinách: pondelok – piatok od 7.00 do 15.00 hod. Ústne – osobne v pracovných dňoch: kancelária manažéra kvality, Administratívna budova
Telefonicky – v pracovných dňoch na čísle: 031/5552197
Elektronickou poštou – na adresu: dssvmeder
@zupa-tt.sk

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • že je určená DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop – pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka (čo najpresnejšia špecifikácia požadovaných informácií),
 • akým spôsobom doručenia informácií žiadateľ navrhuje:            
  • ústne
  • telefonicky
  • faxom
  • poštou
  • elektronickou poštou
  • osobným prevzatím
  • nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,
 • ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie,
 • za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je nevidiacou osobou alebo slabozrakou, sa považuje informácia napísaná slepeckým (Braillovým) písmom alebo zväčšeným typom písma,
 • nevidiaca osoba pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci-Blind“. Slabozraká osoba pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • ak žiadosť nemá predpísané náležitosti DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi žiadosť odloží,
 • žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi príslušného vo veci konať,
 • na žiadosť DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Postúpenie žiadosti

Ak DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím.

Postúpenú žiadosť DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

Rozsah sprístupnenia informácií

V zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií povinné osoby, ktorými sú: štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti sprístupňujú informácie v zmysle § 5 zákona o slobode informácií, ku ktorým patria:

 • informácie o zriadení DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi, vrátane jej práv, kompetencií a popisu organizačnej štruktúry,
 • informácie o mieste a spôsobe podania žiadosti,
 • informácie o postupe DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi pri vybavovaní žiadosti o informáciu, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 • prehľad predpisov, pokynov a inštrukcií, podľa ktorých DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi,
 • sadzobník správnych poplatkov za vykonávané správne úkony,
 • sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Lehoty na vybavenie žiadosti

Žiadosť o sprístupnenie informácií DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe v prístupnej forme. Zo závažných dôvodov môže DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme (§ 17 ods. 2, písm. a, b, c) a písomne informuje žiadateľa o predĺženie lehoty.

Rozhodnutia

 • Ak DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi poskytne žiadateľovi informácie v požadovanom rozsahu a navrhovaným spôsobom, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Toto rozhodnutie sa nedoručuje a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok.
 • Ak DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.
 • Ak DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne informácie a ani nevydá rozhodnutie o nesprístupnení informácie, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu.

Opravné prostriedky

 • Proti rozhodnutiu DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi, ktorý rozhodnutie vydal, alebo mal vydať.
 • O odvolaní proti rozhodnutiu DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi rozhoduje Trnavský samosprávny kraj.
 • Trnavský samosprávny kraj rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi.
 • Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 • Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.

Z odvolania musí byť jasné:

 • kto odvolanie podáva (meno, priezvisko a adresa alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa),
 • v akej veci (proti ktorému rozhodnutiu smeruje: číslo, dátum vyhotovenia, predmet konania, spisová značka),
 • čo sa navrhuje (dôležité je, aby z podania bolo zrejmé, že žiadateľ je nespokojný s vydaným rozhodnutím a že sa domáha nápravy),
 • podpis žiadateľa.

Obmedzenia prístupu k informáciám

DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi nesprístupní informácie, ktoré sa týkajú:

 • Ochrany utajovaných skutočností
 • Ochrany osobnosti a osobných údajov
 • Ochrany obchodného tajomstva:
 • Ďalších obmedzení prístupu k informáciám v zmysle § 11 zákona č.211/2000 Z. z.
 • Zoznam utajovaných skutočností
 • Plán krízového riadenia
 • Ochrana chránených osôb (Dokumentácia ochrany svedka)

Sadzobník úhrad nákladov

 • DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi na účely § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva sadzobník úhrad nákladov na sprístupnenie informácií.
 • Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých materiálne náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročila 1,65 EUR.
 • Úhrada materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií sa určí podľa Vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, ako súčet týchto nákladov: 
  obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov, vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na kancelársky papier, obstaranie obalu, a to najmä na poštovné.
 • Žiadateľ uhradí náklady spojené so sprístupnením informácie buď v pokladni , bezhotovostným prevodom na účet DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi alebo poštovou poukážkou.

Sadzobník úhrad nákladov

P. č.

Druh nákladu za sprístupnenie informácií

Cena za 1ks výkonu

1.

Reprografické služby:

Formát A4 – vyhotovenie jednej strany čiernobielej

Formát A4 – vyhotovenie obojstranného listu čierno bieleho

Formát A3 – vyhotovenie jednej strany čiernobielej

Formát A3 – vyhotovenie obojstranného listu čiernobieleho

 

0,09 EUR

0,16 EUR

0,16 EUR

0,23 EUR

2.

Dátové médiá: CD

1,65 EUR

3.

Poštové náklady:

Ak náklady, (vrátenie poštovného), nepresiahnu 1,65 EUR (vrátane), písomné informácie sa zasielajú doporučenou zásielkou podľa aktuálneho cenníka poštovných služieb

Podľa cenníka Slovenskej pošty

4.

Obálky:

Formát A6

Formát A5

Formát A4

 

0,06 EUR

0,10 EUR

0,15 EUR

5.

Náklady za poskytnutie  informácií telefónom, faxom alebo e-mailom

Podľa cenníka poskytovateľa služby

6.

Úhrada sa môže uskutočniť:

-      

Poštovou poukážkou

-      

Bankovým prevodom na číslo účtu, Štátna pokladnica, IBAN: SK10 8180 0000 0070 0049 2035

-      

V hotovosti do pokladne

 

 

Evidencia žiadostí:

Némethová Adriana vedie evidenciu žiadostí, tak aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách.

Evidencia obsahuje tieto údaje

 

a/ dátum podania žiadosti,
b/ vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
c/ výsledok vybavenia žiadosti /poskytnutia informácií, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti/,
d/ podanie opravného prostriedku